Study Plus Center
โทร 02 735 4803-4, 081 318 7593
  • th

SAT


SAT

SAT (Scholastic Aptitude Test)

เป็นการสอบมาตรฐานของเด็ก High School ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมหาวิทยาลัยในประเทศไทยใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย แต่ละมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์คะแนนแตกต่างกันไป นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ในเวปไซด์ของสถานศึกษานั้น ๆ

SAT มี 2 ประเภท คือ SAT I หรือเรียกว่า Reasoning Test และ SAT II หรือเรียกว่า Subject Test

SAT I ข้อสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Verbal Part และ Math Part

1. ส่วนของ Verbal Part ประกอบด้วย Critical Reading และ Writing โดยในส่วนของ Critical Reading ประกอบด้วย Vocabulary part และ Reading Part ส่วนของ Writing Part ประกอบด้วย essay, grammar (error recognition) และ sentence completion

2. ในส่วนของ Math จะเป็นความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับ ม. 1 - ม. 4

SAT II เป็นแบบทดสอบแยกรายวิชาเช่น Math, Physics, Chemistry, Biology, History etc. และภาษาต่าง ๆ


STUDY PLUS CENTER สอนเทคนิคและวิธีการในการทำข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนสูงโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ชำนาญเฉพาะวิชาพร้อม Practice Test และข้อสอบเก่าในปีที่ผ่าน ๆ มา เพื่อฝึกฝนจริงเหมือนอยู่ในสนามสอบ (simulation test) นักเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือแบบชุด โดยเลือกเรียนตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มได้เช่นกัน ในทุก ๆ ปีเรามีนักเรียนที่สอบ Math ได้คะแนนเต็ม 800 และ Critical Reading ได้คะแนน 600 ขึ้นไป