Study Plus Center
โทร 02 735 4803-4, 081 318 7593
  • th

IGCSE


IGCSE

IGCSE คืออะไร?

International General Certificate for Secondary Education (IGCSE)

คือ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศอังกฤษเพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัยหรือเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นจัดทำขึ้นโดย University of Cambridge เรียกง่าย ๆ ว่าสอบเทียบจบมัธยมศึกษาปีที่ 6นั่นเอง

การสอบ IGCSE แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

Core: เป็นการวัดระดับความสามารถส่วนใหญ่ของนักเรียนซึ่งจะเป็นเนื้อหาอย่างกว้าง ๆ ในแต่ละวิชาและเกรดที่นักเรียนจะได้รับคือ C,D, E, F และ G

Extended: เป็นการวัดความรู้ระดับสูงที่รวบรวมหลักสูตร Core และเนื้อหาอื่น ๆ เข้าไว้ด้วยกันซึ่งในที่นี้หมายถึงการเพิ่มเนื้อหาพิเศษและเฉพาะเจาะจงลงไป และเกรดที่นักเรียนจะได้รับ คือ A, B, C, D, E, F, G

ทำไมต้อง IGCSE?

IGCSEs สามารถช่วยคุณได้ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการประกาศนียบัตรเพื่อเบิกทางสู่โลกกว้าง

IGCSEs เป็นการสอบที่ได้รับการยอมรับระดับสากลเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ที่มีอายุ14-16 ปี ให้พร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือศึกษาต่อในสายอาชีพทั้งในและต่างประเทศ โดยคุณจะได้ประโยชน์ดังนี้

• ได้รับสิทธิ์เข้าเรียนในวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

• ได้รับโอกาสทางสายอาชีพที่ดีกว่า

• ผ่านการทดสอบทางภาษาเพื่อเดินทางหรือศึกษาต่อยังต่างประเทศ

• ได้พัฒนาทักษะที่นำไปสู่ชีวิตที่สดใสและเต็มไปด้วยความสำเร็จ

Important Update!

เริ่มตั้งแต่ปี 2560 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเกณฑ์ในการเทียบวุฒิใหม่

จากเดิมนักเรียนต้องสอบ IGCSE, GCSE, GEO ‘O’ level, GCE ‘AS’ หรือ GCE ‘A’ level เกรดไม่ต่ำกว่า C รวม 5 วิชา จึงถือว่าผ่านเกณฑ์เทียบวุฒิ ม.6

ปัจจุบันนักเรียนต้องสอบ IGCSE, GCSE, GEO ‘O’ level เกรดไม่ต่ำกว่า C รวม 5 วิชา และต้องสอบ GCE ‘AS’ หรือ GCE ‘A’ level เกรดไม่ต่ำกว่า C เพิ่มอีก 3 วิชา รวมเป็น 8 วิชา จึงจะสามาถนำไปเทียบวุฒิการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ และสามารถใช้ใบเทียบวุฒิการศึกษานี้สมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยลัยของรัฐและเอกชนของไทยได้ทุกแห่ง