Study Plus Center
โทร 02 735 4803-4, 081 318 7593
  • th

GED


GED

GED (General Educational Development)

ผู้ที่จะสอบ GED ได้ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ทางสถาบัน SPC สามารถดำเนินการให้ผู้สอบที่มีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์สามารถเข้าสอบได้ การสอบทำในคอมพิวเตอร์ ค่าสอบวิชาละ $75 USD ข้อสอบมี 4 วิชา คือ

• Science

เรียนรู้ให้เข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาตร์ รู้วิธีอ่านกราฟและแผนภูมิที่แสดงข้อมูลทางวิทยาศาตร์ และใช้การให้เหตุผลในการตีความข้อมูลวิทยาศาสตร์ ผู้สอบต้องรู้จักชื่อและสัญลักษณ์ของธาตุหลักในการตอบคำถาม

หัวข้อในการสอบ ได้แก่ การอ่านเพื่อหาความหมายทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบและการตีความ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การใช้ตัวเลขและรูปภาพทางวิทยาศาสตร์ ข้อสอบเป็นแบบ multiple choice และการตอบคำถามในรูปแบบอื่น ๆ อีก เช่น เติมคำตอบในช่องว่าง (Fill in the Blank) ลากแล้ววาง (Drag and Drop) Hot-spot และ เลื่อนลง (Drop Down) มีเวลาในการทำสอบ 90 นาที

• Mathematical Reasoning

เรียนรู้แนวคิดทางคณิตศาสตร์ การวัด สมการและการนำคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง ผู้สอบไม่จำเป็นต้องท่องสูตร ในข้อสอบจะมีสูตรให้ในหน้ารวมสูตร

หัวข้อในการสอบ ได้แก่ พื้นฐานคณิตศาสตร์ เรขาคณิต (Geometry) พื้นฐานพีชคณิต (Basic Algebra) กราฟและฟังก์ชั่น (Graphs and Functions) ข้อสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกสามารถใช้เครื่องคิดเลขที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ส่วนที่สองเป็น multiple choice และการตอบคำถามในรูปแบบอื่น ๆ อีก เช่น ลากแล้ววาง เติมคำตอบในช่องว่าง เลือกพื้นที่ (Select an Area) เลื่อนลง มีเวลาในการทำข้อสอบ 115 นาที

• Reasoning Through Language Arts

เรียนรู้การอ่าน การเขียน และไวยากรณ์ ผู้สอบจะอ่านข้อความที่ตัดทอนมาจากแหล่งข้อมูลและวรรณกรรมที่หลากหลาย ผู้สอบจะต้องเข้าใจและสามารถสรุปเนื้อความได้อย่างชัดเจน การเขียนเรียงความของผู้สอบจะแสดงถึงความสามารถในการวิเคราะห์ 2 บทความที่ให้มาโดยตัดสินใจว่าข้อโต้แย้งใดมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมากกว่า และอธิบายว่าทำไมหลักฐานนั้นจึงสนับสนุนการเลือกของคุณ

หัวข้อในการสอบ ได้แก่ การอ่านเพื่อหาความหมาย การวินิจฉัยและสร้างข้อโต้แย้ง ไวยากรณ์และภาษา ข้อสอบมี 3 ส่วน ส่วนที่เขียนบทความ ส่วนที่เป็น multiple choice และการตอบคำถามในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ลากแล้ววาง เลือกพื้นที่ และเลื่อนลง มีเวลาในการทำข้อสอบ 150 นาที มีพัก 10 นาที ระหว่างข้อสอบส่วนที่ 2 และ 3 และให้เวลาในการเขียนบทความ 45 นาที

• Social Studies

เรียนรู้การประยุกต์และแนวคิดทางสังคมศึกษาของอเมริกา รู้วิธีการอ่านกราฟและแผนภูมิที่แสดงข้อมูลสังคมศึกษาและการให้เหตุผลในการตีความ การสอบสังคมศึกษาไม่เกี่ยวกับการท่องจำ ผู้สอบจะได้รับข้อมูลเพื่อใช้ในการสรุปผล

หัวข้อในการสอบ ได้แก่ การอ่านเพื่อหาความหมาย การวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และข้อโต้แย้งในสังคมศึกษา การใช้ตัวเลขและกราฟในสังคมศึกษา สามารถใช้เครื่องคิดเลขที่ให้มาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ ข้อสอบเป็น multiple choice และการตอบคำถามในรูปแบบอื่นๆ เช่น ลากแล้ววาง เลื้อกพื้นที่ และแบบเลื่อนลง มีเวลาในการทำข้อสอบ 70 นาที

ข้อสอบมี 200 คะแนนในแต่ละวิชา ผู้ที่สอบผ่านต้องได้คะแนนตั้งแต่ 145 คะแนนขึ้นไปในแต่ละวิชา
แต่อย่าลืม !! ตรวจสอบด้วยว่ามหาวิทยาลัยที่ต้องการไปศึกษาต่อต้องการคะแนนในแต่ละวิชาเท่าไหร่

STUDY PLUS CENTER จัดดำเนินการสอน GED โดยมุ่งเน้นความสามารถของนักเรียนเป็นหลักในการเตรียมตัวนักเรียนเข้าสอบ GED อย่างตรงเป้า เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่เข้าสอบ GED สามารถทำข้อสอบได้ตรงตามมาตรฐานที่ประเทศสหรัฐอเมริกากำหนด และสามารถนำความรู้จากการเรียนไปต่อยอดในมหาวิทยาลัยได้

นักเรียนสามารถเลือกเรียนแบบตัวต่อตัว เป็นคู่หรือกลุ่ม ตามเวลาที่ผู้เรียนสะดวก อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีความสามารถ เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์และเชี่ยวชาญในแต่ละวิชา

สถาบันมีบริการสมัครสอบ ติดตาม Transcript, Diploma โดยไม่คิดค่าบริการ พร้อมทั้งบริการแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อมุ่งเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ" คือจุดมุ่งหมายของเราที่ทำสำเร็จมาทุกปี